Gården Århult yttra och öfra

under Århults rote

Namnet Århult har skrivits: Arulth (1439) Orallt (1569), Orrollt (1603), Åhrilt (1660).
Förledet ”Å” syftar till att byn ligger vid ån Ätran. Slutledet ”-hult” betyder ”liten skog”, ”skogsdunge”.
I samband med Kalmarkriget 1611 – 12, då bl.a. staden Varberg brändes, brändes även gårdarna i Århult.
Text hämtat från Krogseredsboken, mer finns att läsa om denna gård i boken.